Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Προβολή Ανακοινώσεων
11.08.2021

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 15/09/2021: Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο ΔΠΜΣ "ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness - Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (ΣΔΑ)" για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 15/09/2021 (15 Σεπτεμβρίου 2021)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness - Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (ΣΔΑ)" που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη MΒΑ in Strategic Management and Competitiveness - Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (ΣΔΑ), με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (Strategic Management)

β) Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Competitiveness and Development Strategies) (πρώην Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών - Competitiveness Strategy of Countries and Regions)

Η λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ σε έως και οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Στη διάρκεια αυτή περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών για κάθε ειδίκευση στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ενενήντα (90) φοιτητές ανά έτος.

Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 4.800 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» και 4.000 Ευρώ για την κατεύθυνση «Στρατηγικές Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας  και Ανάπτυξης» τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. υλοποιείται στην Αθήνα ενώ δύναται να υλοποιηθεί και στην περιοχή της Θεσσαλίας (Βόλος-Λάρισα).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η κατοχή δεύτερου πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών, η ερευνητική δραστηριότητα, οι δημοσιεύσεις, η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής), οι συστατικές επιστολές και η επαγγελματική εμπειρία) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.  

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να σταλούν με email στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (skype, webex).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://forms.gle/v9NZm8dvfH8XP8Mp7
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
  7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, εάν υπάρχει
  8. Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ, εάν υπάρχει
  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορείτε να κατεβάσετε πρότυπο αυτών σε μορφή doc).

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην της αίτησης συμμετοχής, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με email (σε ένα συμπιεσμένο αρχείο) στα emails: sda@econ.uoa.gr ή mbasdaekpa@gmail.com.

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα  http://mbasda.econ.uoa.gr/ ή να στείλουν e-mail στο sda@econ.uoa.gr, mbasdaekpa@gmail.com ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Αθήνα : κ.κ. Γεωργία Μανωλιουδάκη και Αλέξιος Φούντας, τηλ. 210-3689456 και 210-3689295, Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη, ώρες 12:00-16:00

Βόλος : κ.κ. Ισίδωρος Παππάς και Στέβη Βαφειάδου, τηλ. 24210-74455 και 24210-74444, ημέρες Δευτέρα - Τρίτη -  Παρασκευή, ώρες 11:00–15:00

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση σε μορφή pdf

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 

Καθηγητής Χρήστος Πιτέλης